Зібрали:

2024 рік: 1 502 654 ₴
13 років: 57 838 497 ₴

Ми


Всеукраїнська благодійна організація "Український фонд Допомоги" (Уфонд) почала свою роботу в січні 2010 року. Основний напрямок Фонду - адресний фандрайзинг, допомога дітям до 18 років. З часом до основних програм Фонду додались такі напрямки: гуманітарна допомога дитячим будинкам та медичним закладам України.

Перевірив звернення та пакет документів які надсилають до Фонду, ми публікуємо їх на сайті, в соціальних мережах фонду та партнерських ЗМІ. Вирішив допомогти, Ви отримуєте від нас всю необхідно інформацію від авторів звернення, реквізити та інші способи допомогти.
Після отримання та надання допомоги, ми надаємо фінансову та художню звітність кожному благодійнику. Та публікуємо щомісячну звітність на сайті Фонду.

Місія фонду - порятунок важкохворих дітей, сприяння розвитку громадянського суспільства, впровадження високих медичних технологій.

Стандарти Уфонду:
• читач-донор обов‘язково отримає повідомлення від експертної групи фонду про результати використання його пожертвування;
• клініки-партнери співпрацюють з фондом на довгостроковій основі;
• клініки-партнери гарантують лікування сучасними медичними технологіями;
• щомісячний звіт фонду про прийняті пожертвування;
• переказ пожертвувань, отриманих понад вартість лікування «опублікованого» хворого, іншому черговику за пропозицією фонду, узгодженого з лікуючим лікарем клініки;
• відібраний для публікації лист проходить обов‘язкову перевірку в експертній групі фонду за допомогою місцевих органів влади і клінік-партнерів;
• кожен автор звернення до фонду обов‘язково отримає відповідь;
• кожному автору опублікованого листа гарантована вичерпна допомога;
• умови розгляду прохань до Уфонду є на ufond.ua, розділ Отримати допомогу.

Основні принципи діяльності Уфонду:
• адресність допомоги;
• системність і комплексний підхід в організації фандрайзингу;
• звітність і прозорість;
• постійний діалог і співпраця з партнерами та благодійниками.

Український фонд допомоги лауреат національної премії «Благодійна Україна-2014» в номінації "Всеукраїнська благодійність"

Переможець національної премії «Благодійна Україна-2017» в номінації "Благодійна акція".

Переможець національної премії «Благодійна Україна-2020» в номінації – "Медіа і благодійність".

Ми просто допомагаємо допомагати!


Публічна оферта відноситься до сайту Українського фонду Допомоги ufond.ua
(про надання добровільної благодійної пожертви)

Загальні положення
Дана публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України є пропозицією Всеукраїнської Благодійної Організації «Українського фонду Допомоги», код ЄДРПОУ: 37241402, що знаходиться за адресою: Україна, 02125, м. Київ, вул. П. Запорожця 7-А, оф.75 (далі – «Фонд»), в особі Голови правління Беценка Романа Олександровича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір про надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних у цій Оферті, з кожним Благодійником, який звернувся.
Дана Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://ufond.ua/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою і може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
Фонд може укладати договори про надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладання такого договору.

Предмет договору
Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви у межах власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником у порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодної із Сторін Договору.
Передача Благодійником коштів згідно з цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
За бажанням Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, вибравши серед програм (проектів) цілей, оголошених Фондом.

Діяльність фонду
Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема – адресний фандрайзинг, допомога дітям до 18 років, а також гуманітарна допомога дитячим будинкам та медичним закладам України.
Діяльність Фонду не передбачає отримання прибутку. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщено на Сайті.

Внесення пожертвування
Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
Благодійна пожертва є добровільною і не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
Відповідно до цих Оферт та Договору, благодійні пожертвування надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямків, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
Способи внесення благодійної пожертви:
одноразовий платіж;
передплата, яка передбачає щомісячні/щорічні платежі у будь-якій сумі. Ця підписка може бути скасована в будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

Права та обов'язки сторін
Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності до законодавства України і лише у межах своєї статутної діяльності.
Фонд має право самостійно визначати напрямки використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну мету пожертвування за окремим договором із Фондом. Таким чином, якщо конкретну мету благодійної пожертви Благодійником не визначено, вважається, що пожертвування внесено до здійснення Фондом статутної діяльності.
Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, включаючи інформацію про суми пожертвувань, отриманих Фондом протягом звітного періоду та витрати Фонду протягом звітного періоду. На письмовий запит Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку та у строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.
Наданням благодійної пожертви Благодійник підтверджує свою дієздатність, добровільність укладання угоди та предмет благодійної пожертви не перебуває під забороною, арештом, не перебуває в заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був придбаний з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
Сторони домовилися, що у разі, якщо при зборі коштів цільового призначення надійшло більше коштів, ніж було заявлено, фонд має право самостійно визначати напрямок використання залишку коштів відповідно до своєї статутної діяльності.

Акцепт
Акцепт – повне та безумовне прийняття Публічної оферти шляхом здійснення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та коштів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв та з правом Фонду використати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, у розмірі не більшому, ніж передбачено законодавством .
Благодійник та Фонд, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недотримання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальну інформацію про порядок обробки персональних даних Фондом розміщено у Політиці конфіденційності.

Заключні положення
До відносин між Благодійником та Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертвувань настає на підставах, у розмірі та порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
У разі виникнення спорів між сторонами цього Договору вони повинні вирішуватись шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Контакти

02125, Київ, вул. П. Запорожця 7-А, оф.75
Юр. адреса: вул. Рибальська 22
Український фонд допомоги
ufond.ua
help@ufond.ua

(044) 469 01 08, 11.00 - 19.00

Архів звітів202320222021 20202019 201820172016201520142013201220112010

Установчі документи фонду

Договір оферти